Najczęściej kupowane

Zapytanie ofertowe

Informacja

Polecane linki

Producenci

Promocje

Nasze sklepy

Nasze sklepy

----------SKLEP PRESSON----------

Dostawcy

  • PROELITE
  • TENZI

Polityka prywatności


Maxmall Dorota Szydełko z siedzibą we Wrocławiu świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawierania umów kupna – sprzedaży, zawierając te umowy i realizując je z udziałem Klientów lub osób fizycznych współpracujących z Klientami lub  działającymi w ich imieniu ( dalej, jako" Klienci") chroni prawo do ich prywatności, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, z późn.zm. (dalej, jako "Ustawa) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako "RODO") wprowadza niniejszą politykę prywatności  (dalej: „Polityka Prywatności”).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest Maxmall Dorota Szydełko z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-621, ul. Głogowska 20A/13, NIP: 6971925838, REGON: 022487048, tel.: +48 506766684,       e-mail: sklep@presson.com.pl ( dalej, jako "Administrator").

1.2. Z Administratorem  można się skontaktować: telefonicznie: +48506766684; pod adresem e-mail: sklep@presson.com.pl; pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Maxmall Dorota Szydełko, ul. Głogowska 20A/13, 53-621 Wrocław.

1.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: sklep@presson.com.pl; pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Maxmall Dorota Szydełko, ul. Głogowska 20A/13, 53-621 Wrocław.

1.4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:

  • Imię i nazwisko – podawane podczas składania zamówienia w celu umożliwienia wysyłki zamówienia oraz umożliwienia kontaktu z Klientem;
  • Adres korespondencyjny – konieczny w celu wysyłki zamówionego produktu;
  • Nr telefonu – wymagany do kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia i realizacji wysyłki zamówienia, a także w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie;
  • Adres e-mail – wymagany w celu wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz informowaniu o aktualnym statusie zamówienia. W przypadku abonentów newslettera konieczny jest do wysyłania informacji handlowych;
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
  • loginu i hasła;
  • W przypadku firmy - nazwa firmy oraz NIP;
  • innych danych wskazanych przez Klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta.

3.1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane :

a) w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym  zakupu towarów, w  celu korzystania ze sklepu internetowego presson.com.pl, rejestracji w sklepie internetowym presson.com.pl oraz realizacji zawartych umów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów, przy czym niepodanie danych osobowych przez  Klienta w ww. celu uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu), zwłaszcza pod kątem produktów lub usług  interesujących Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta  (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);

c) na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Klienta oraz możliwe na podstawie zgody Klienta  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem  danych osobowych Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

e) w celu spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator  podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym presson.com.pl, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych;

g) szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3.2. Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych  w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jakim zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

3.3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

3.4. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim  zapewniających,  stosowanie  adekwatnych środków bezpieczeństwa.

3.5. Odbiorcami danych  osobowych Klienta mogą być:

a) spółki powiązane z Administratorem;

b) odpowiednie organy państwowe na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

c) inne osoby i podmioty - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;

d) podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, Poczta Polska firmy kurierskie / transportowe;

e) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator  współpracuje.

3.6. Administrator  nie przekazuje  danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

3.7. Okres przechowywania i przetwarzania  danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania. Administrator  będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

a) w celu wykonania usług, realizacji zawartych umów, umów zakupu towarów, w celu korzystania ze sklepu internetowego presson.com.pl, rejestracji w sklepie internetowym presson.com.pl oraz realizacji zamówień - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów;

b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania - do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

c) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora  - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

d) w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym presson.com.pl, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy,  następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

3.8. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Administratora, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

a) dochodzenie odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz regulaminu;

b) stwierdzenia, czy korzystanie przez Klienta z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

3.9. Klientowi przysługują następujące prawa:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem;  

b) prawo do  wyrażenia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

h) prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3.10. W celu wykonania powyższych uprawnień Klient może skierować odpowiednie żądanie pod adres email: sklep@presson.com.pl lub wysłać je drogą pocztową na adres Administratora lub złożyć bezpośrednio w jego siedzibie. Klient, który korzysta ze sklepu internetowego presson.com.pl prowadzonego przez Administratora może zrealizować powyższe prawa poprzez złożenie oświadczeń za pośrednictwem posiadanego przez niego konta.

3.11. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegając utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Polityka cookies

4.1. Administrator na swojej stronie internetowej, w tym na platformie sklepu internetowego www.presson.com.pl używa tzw. pliki Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

4.2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

4.3. Korzystający ze stron internetowych  można  wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do  sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie można swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4.4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4.5. Sklep internetowy www.presson.com.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.

4.6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

4.7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP

4.8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

4.10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

4.11. Konsekwencją związaną ze zmianą domyślnych ustawień przeglądarki internetowej pozwalających na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym jest brak możliwości zalogowania się poprzez konto do sklepu internetowego Administratora www.presson.com.pl i korzystania z jego funkcjonalności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Maxmall Dorota Szydełko, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres: sklep@presson.com.pl.

https://presson.com.pl/img/cms/cofnięcie zgody na przetwarzanie danych RODO.pdf